stock banner image

INFORMATIE OVER DE BRANDRISICO’S VAN BANDEN

Wat zijn de belangrijkste brandrisico's van banden? Hoe kunnen ze worden voorkomen? Wat zijn de te nemen noodmaatregelen? Lees verder voor meer informatie.

Brandrisico’s

 • In normale gebruiks- en opslagomstandigheden vormen banden geen bijzonder gevaar.
 • Banden ontbranden niet gemakkelijk. Er is een sterke ontstekingsbron nodig om de verbrandingsreactie op gang te brengen (zie de ontvlambaarheidsparameters in bijlage). 
 • Bij het verbranden van banden komen intense hitte en dichte zwarte rook vrij die belangrijke verbrandingsproducten bevatten, zoals koolstofoxiden, koolwaterstoffen (vooral polycyclische aromatische koolwaterstoffen), stikstofoxiden, gehalogeneerde zuren en grote hoeveelheden roet en onverbrand materiaal. In sommige gevallen komen bij het verbranden van banden olieachtige vloeistoffen vrij.
 • De samenstelling van de rook bij brand varieert sterk, afhankelijk van de zuurstoftoevoer (brand in open lucht of een besloten ruimte, ondergeventileerd of overgeventileerd) en van de weersomstandigheden (wind, mist, regen, buitentemperatuur enzovoorts). 
 • De hoeveelheid rook die banden produceren, kan snel het zicht belemmeren, en daarmee de evacuatie. In besloten ruimtes (zoals metrotunnels, metroplatforms en ondergrondse stations) kunnen ze ook de leefbaarheid van de atmosfeer aantasten.
 • De MICHELIN Acoustic®-technologie bestaat uit een strook van polyurethaanschuim binnenin de band om het rolgeluid te verminderen. Dit schuim wordt gekenmerkt door een bijzonder brandgedrag. Een Acoustic-band kan sneller verbranden dan een standaardband en zeer grote hoeveelheden rook genereren (één kilogram polyurethaanschuim kan in het slechtste geval meer dan tweeduizend kubieke meter dichte, giftige en ontvlambare rook produceren bij ongeveer 300 °C).  

Ontvlambaarheidsparameters van een band in laboratoriumomstandigheden

 • Vlampunt: 288 °C
 • Zelfontbrandingstemperatuur: 315 °C
 • Calorische waarde: tussen 24 en 30 MJ/kg, afhankelijk van het bandengamma en de samenstelling

Hoe kunnen bandenbranden worden voorkomen?

 • Banden moeten in een stabiele positie worden opgeslagen, in een droge, koele, geventileerde ruimte en ver van open vuur en warmtebronnen. Met name werkzaamheden met hitte (lassen, slijpen, snijden, enz.) mogen niet in de directe omgeving van de banden worden verricht zonder geschikte veiligheidsvoorzieningen. Direct contact met hete oppervlakken (waaronder verwarmingsbuizen of radiatoren) moet worden vermeden.
 • Een rookverbod in de opslag- en werkruimte is een vereiste.
 • Banden moeten uit de buurt van de meeste chemicaliën worden gehouden, waaronder oplosmiddelen, petroleum, dieselbrandstof, oliën, vetten, zuren en ontsmettingsmiddelen.
 • Het brandgedrag van banden, en met name van MICHELIN® Acoustic-banden (snelle uitbreiding van de brand, vrijkomen van grote hoeveelheden dichte, giftige en ontvlambare rook), maakt het noodzakelijk om te waarborgen dat alle middelen beschikbaar zijn om het personeel te evacueren uit opslagruimtes. Regelmatige evacuatieoefeningen worden aanbevolen.
 • Bandenopslag in ondergrondse ruimtes wordt afgeraden.
 • Voor MICHELIN Acoustic-banden dient opslag in ondergrondse ruimtes of op de bovenverdieping te worden vermeden. Hetzelfde geldt voor opslag op het gelijkvloers als het gebouw verdiepingen of ondergrondse ruimtes heeft waar rook kan binnendringen.
 • Banden moeten gebruikt worden in de omstandigheden waarvoor ze zijn ontworpen. Werkzaamheden met hittebronnen aan het wiel of in de buurt van een opgepompte band, hebben al tot ernstige ongevallen geleid. Een stijging van de temperatuur veroorzaakt een toename van de druk in de band, waardoor deze kan barsten. Banden moeten zo ver mogelijk uit de buurt van hittebronnen worden gehouden.
   

Reactie bij brand

 • De belangrijkste blusmiddelen zijn water in grote hoeveelheden en schuim. Aan het begin van de interventie kan poeder worden gebruikt om de vlammen te doven alvorens verder te gaan met water of eventueel schuim.
 • De koeling van een band die nog onder druk staat en verhit is, moet op redelijke afstand plaatsvinden (ten minste 5 tot 10 meter), zodat, als er een thermische schok optreedt waardoor de band barst, niemand kan worden geraakt door deeltjes en de drukgolf. Merk op dat bij brand van mijnbouwbanden specifieke veiligheidsprotocollen moeten worden gevolgd. Raadpleeg de specifieke technische brochure.
 • In een band die is verhit door vuur hoopt zich veel hitte op. De kans is dan groot dat de band opnieuw ontbrandt.  Verbrande banden die zijn gedoofd, moeten daarom enkele uren lang worden gemonitord en voortdurend worden gekoeld. De afwezigheid van vlammen betekent niet dat het vuur gedoofd is.
 • Bij het blussen van een bandenbrand moet een onafhankelijk ademhalingstoestel worden gedragen.
   

Blootstelling aan verbrandingsrook moet worden vermeden.

WAARSCHUWING
Dit document geeft informatie over de gevaren van banden onder hun verwachte gebruiksomstandigheden. Deze informatie is gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op het moment van schrijven. Het gaat om de belangrijkste soorten banden: banden voor personenauto's, bestelwagens, bedrijfswagens, tweewielers, landbouw, vliegtuigen, grondverzet of mijnbouw, race- en metrobanden, evenals Michelin® Acoustic banden. Aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen worden aanbevolen in de technische brochures, afhankelijk van het bandengamma en het gebruik (bijv. Mijnbouwbanden).

Aanmaakdatum: november 2022

De browser die u gebruikt wordt niet ondersteund
U gebruikt een browser die niet wordt ondersteund door deze website. Hierdoor werken sommige functies mogelijk niet goed. Dit kan leiden tot vreemde weergaven bij het browsen. Update uw browser of installeer een van de volgende browsers om optimaal te kunnen profiteren van deze website