Publicatie- en verwerkingswijze van de beoordelingen

De Beoordelingen die via de Interactieve Diensten door gebruikers worden gepubliceerd, zijn hun eigen beoordelingen, meningen of commentaren en in geen geval die van Michelin, de aan Michelin gelieerde maatschappijen of de werknemers van Michelin. De informatie en beoordelingen op Michelin.nl worden ongewijzigd gepubliceerd en zijn niet het voorwerp van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Als u een Beoordeling wenst te publiceren, dient u uw achternaam, voornaam en een pseudoniem in te vullen op het formulier. Op deze bekendmaking van persoonsgegevens is het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Zodra uw Beoordeling is gepubliceerd, kan deze worden overgenomen op alle digitale of papieren dragers, zowel op de Website als op alle door Michelin gepubliceerde of aangeboden Diensten die gebruik maken van de “content” van de Website. 

We verzoeken u dringend de Beoordelingen die u op de Website wilt verspreiden in gematigde en voorzichtige bewoordingen te formuleren. 
 

 • Beperkingen


Algemeen 

Behoudens nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van Michelin is elke reproductie, weergave en elk gebruik in andere vorm dan hierboven beschreven verboden, met name: 

 • iedere aanpassing, iedere openbaarmaking aan publiek (al dan niet op verzoek), bekendmaking, heruitzending in welke vorm ook, beschikbaarstelling binnen een netwerk of openbare verspreiding van alle of een deel van de Diensten, werken, dienstverleningen, merken en alle beschermde of mogelijkerwijs onder de bescherming van de wet op de intellectuele eigendom vallende onderdelen van de Website;
 • iedere overname en ieder hergebruik, waaronder voor privédoeleinden, van een substantieel gedeelte van de inhoud van de op de Website samengestelde gegevensbestanden;
 • iedere overname en ieder hergebruik, herhaaldelijk en systematisch, waaronder voor privédoeleinden, van zelfs een niet substantieel gedeelte van de inhoud van de op de Website samengestelde gegevensbestanden;
 • iedere koppeling, toegang, wijziging, toevoeging, verwijdering met betrekking tot het geautomatiseerde online publicatiesysteem en die een wijziging met zich meebrengt van de publicatievoorwaarden of het uitgavebeleid.


Iedere gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt, stelt zich bloot aan civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen ter bestraffing van, met name, inbreuk op de auteursrechten, aanverwante rechten, rechten van de producenten van gegevensbanken en rechten verbonden aan systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Hypertekstkoppelingen 

Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Michelin zijn de volgende koppelingen verboden: 

 • iedere automatische invoegings-koppeling (inline linking) aan de hand waarvan internetgebruikers vanuit een specifieke plaats automatisch vanaf de Website afkomstige “content” kunnen zien;
 • iedere inkaderingskoppeling (framing) aan de hand waarvan een pagina van de Website verschijnt binnen een kader op de pagina van de door de internetgebruikers bezochte Website;
 • iedere koppeling afkomstig van websites die in strijd zijn met de goede zeden, gewelddadig zijn, pornografisch of pedofiel van aard zijn, inbreuk maken op de menselijke waardigheid of bestemd zijn voor het tonen of verkopen van verboden of onwettige voorwerpen, stoffen en/of werken.


Interactieve Diensten 

U verklaart geen ‘content’ via de Interactieve Diensten openbaar te maken die in strijd is met de van kracht zijnde wetten en voorschriften. 

Met name onthoudt u zich ervan: 

 • informatie te verspreiden die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden,
 • de doelstelling van de dienst te omzeilen ten behoeve van propagandistische, bekerings-, prospectie- of wervingsdoeleinden,
 • informatie van commerciële of publicitaire aard of propaganda te publiceren voor tabak, alcohol of andere gereguleerde stoffen, producten of diensten,
 • de aangeboden diensten zodanig te gebruiken dat de vrije communicatie van de andere gebruikers wordt verstoord of dat een essentiële of prikkelende inhoud wordt doorgestuurd naar derden of publieke instanties,
 • ‘content’ te verspreiden die inbreuk maakt op de rechten van derden of van lasterlijke, beledigende, obscene, pornografische, kwetsende, gewelddadige aard is of die aanspoort tot discriminatie of politiek, racistisch, xenofoob, seksistisch of homofoob geweld.
 • informatie openbaar te maken die inbreuk maakt op de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens waardoor natuurlijke personen zonder hun toestemming geïdentificeerd kunnen worden, waaronder met name hun achternaam, postadres en/of e-mailadres, telefoonnummer, foto’s, geluids- of audiovisuele opnamen,
 • zich frauduleus toegang te verschaffen tot de Website en met name tot de Interactieve Diensten.


Het is u evenmin toegestaan om inbreuk te plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden, met name door elke vermelding van copyright of merken evenals elk beperkend onderschrift te verwijderen of te wissen. 

U verbindt zich ertoe om de van kracht zijnde wetten en voorschriften in acht te nemen en uitsluitend “content” (tekst, foto’s...) te gebruiken waarvan u de rechten bezit, waarvoor de houder van de rechten uitdrukkelijk toestemming tot verspreiding verstrekt heeft of die vrij gebruikt mogen worden. U garandeert Michelin dat u over de benodigde rechten voor de openbaarmaking van de via een Interactieve Dienst gepubliceerde ‘content’ beschikt. Onder deze rechten worden met name de toepasselijke persoonsrechten, auteursrechten, merkrechten, enz. verstaan. 

Het niet naleven van de algemene gebruiksvoorwaarden kan aanleiding geven tot het verwijderen van de betwiste “content”, tot een waarschuwing en/of het afsluiten van uw account, onverminderd alle overige rechtsvorderingen en/of schadevergoedingen die Michelin van u kan vorderen. 

De browser die u gebruikt wordt niet ondersteund
U gebruikt een browser die niet wordt ondersteund door deze website. Hierdoor werken sommige functies mogelijk niet goed. Dit kan leiden tot vreemde weergaven bij het browsen. Update uw browser of installeer een van de volgende browsers om optimaal te kunnen profiteren van deze website